Expo

  • Горско стопанство и дърводобив – всичко свързано с ползването и стопанисването на горите, в това число товарене, транспорт, обработката на дървесината, горска техника, дърводобив, транспортна техника, горско стопанство, дървообработване, машини, въжени линии, инструменти, геодезия, картография, GPS системи и софтуер, лични предпазни средства и оборудване, екипировка и принадлежности, работно и специално облекло.
  • Възпроизводство и поддържане - залесяване, производство на фиданки, подготовка на площите за залесяване, опазване и защита на гората и всичко свързано с възпроизводството, поддържане и опазване на горите, препарати за растителна защита.
  • Биоенергия - усвояване на биомаса, производство и използване на възобновяеми източници, дървени сглобяеми и пасивни къщи. Представяне на различни техно­логии за производство на биоенергия. Демонстрация на машини и технологии за производство на пелети.