Булфорест Шоу

Уважаеми госпожи и господа,

  След успеха на първите две издания на БУЛФОРЕСТ ШОУ, които се про­ве­до­ха на вр. Мечи Чал над Чепеларе,предстои поредното горско шоу този път на легендарната мест­ност Рожен.

Събитието е успешна платформа за представя­не на иновативни проекти и до­бри практики в бранша, привлича все повече бъл­гар­ски и чуждестранни ком­па­нии от сектора в горското стопанство. По време на двете предходни изложения бяха представени последните пос­ти­жения, техника и продукти на световноизвестни фир­ми от бранша, демон­стри­ра­ха се в естествена среда съвременни решения на про­блемите в горското сто­пан­с­т­во, касаещи:

    •     Нови лесовъдни технологии в дърводобива и дървопреработката;
    •     Съвременни методи, машини и технологии за залесяване и въз­ста­но­вя­ва­не щети по горите причинени от горски пожари, природни бед­ствия, не­бла­гоприятни климатични условия;
    •     Методи и възможности за подобряване устойчивостта и екологичната стой­­ност на горските екосистеми;
    •     Технологии машини и съоръжения насочени към горската логистика, про­кар­­ване на горски пътища и редица други;


В рамките на форума се проведоха разнообразни демонстрации и със­те­за­ния по прецизно и комбинирано рязане и най-добър секач, работни срещи по про­бле­мите на стопанисването и развитието на горите орагнизирани от ИАГ и Асо­циа­ция­та на Родопските общини, презентация на фирми, фотококурс «Прегръни дър­во» и мно­го­брой­ни демонстрации на световноизвестни фирми в бранша. Булфорестшоу се доказа, като водещо събитие с отлична бизнес среда и нас­­тро­ение, мяс­то за привличане на специалисти, производители, предприемачи, тър­­гов­ци и про­фе­сио­нални потребители в бранша.
Ще се радваме да Ви посрещнем сред нашите изложители.

С уважение,

Фернет България ООД

Емил Капон
Управител